Informace pro akcionáře

Představenstvo společnosti zveřejňuje dne 19.5.2017 pozvánku na řádnou valnou hromadu svolanou na 21.6.2017:

Aktualizované znění pozvánky ze dne 16.6.2017 ke stažení ve formátu pdf.

Původní znění pozvánky ze dne 19.5.2017 ve formátu pdf

Dále je dostupná výroční zpráva společnosti za rok 2016 ve formátu pdf.

 


 

Představenstvo společnosti oznamuje dne 22.3.2017 následující informaci:

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ

Společnost ZDAR, a.s. se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Jihlavská 759/4, PSČ 591 01, IČO: 46965815 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 889 tímto v souladu s ust. § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění oznamuje, že dne 16.12.2016 bylo valnou hromadou společnosti rozhodnuto o přeměně všech 1600 kusů listinných akcií společnosti ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč na zaknihované kmenové akcie na jméno (dále jen „přeměna akcií“) a současně stanovila lhůtu pro odevzdání listinných akcií Společnosti v délce dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí o přeměně akcií Společnosti.

Představenstvo společnosti

Uvedené oznámení bylo zároveň dne 22.3.2017 uveřejněno v Obchodním věstníku pod kódem OV00193567.

 

Kontakt
Mapa ZDAR, a.s.
ZDAR, a.s.
Jihlavská 759/4
591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika

Tel.: 00420 566 696 111
Fax.: 00420 566 696 197

  •  Autobusová doprava 1
SPOLEHLIVĚ NA CESTÁCH