Čipové karty - Obchodní podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ


ČÁST PRVNÍ
Předmět úpravy a pojmy

Článek I.
Předmět úpravy
Tyto obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických peněžních prostředků platí pro elektronické peněžní prostředky vydané společností ZDAR, a.s. (dále jen „Vydavatel"). Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Vydavatele, společnosti ZDAR, a.s., a držitelů při vydávání a užívání elektronických peněžních prostředků.

Článek II.
Pojmy
1. Čipová karta, dále karta, je bezkontaktní karta, která obsahuje elektronickou peněženku pro uchování elektronických peněžních prostředků. Další funkcí karty může být uchování předplatních produktů (časových kupónů) a slev souvisejících s přepravním systémem.
2. Elektronický peněžní prostředek, dále elektronická peněženka nebo ELP, uchovává peněžní hodnotu v elektronické podobě a je přijímán jako platební prostředek pro úhradu jednotlivého jízdného nebo dovozného jak Vydavatelem, tak příjemci.
3. Vydavatelem se rozumí společnost ZDAR, a.s., se sídlem Jihlavská 759/4,591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46965815.
4. Držitelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která užívá čipovou kartu na základě těchto obchodních podmínek.
5. Užíváním elektronické peněženky se rozumí bezhotovostní platby, nabíjení a vybíjení elektronických peněženek v dopravních prostředcích a předprodejních místech Vydavatele. Pro tyto platby, nabíjení a vybíjení se dále užívá pojem „operace".

ČÁST DRUHÁ
Obchodní podmínky Vydavatele

Článek III.
Nezbytné náležitosti obchodních podmínek Vydavatele
1. Obchodní podmínky Vydavatele podle § 124 zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku (dále jen „obchodní podmínky") jsou nedílnou součástí Žádosti/Smlouvy o vydání a užívání elektronického peněžního prostředku (dále jen „Smlouva"). Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Vydavatele a v informačních kancelářích Vydavatele.

2. Obchodní podmínky
 Vydavatele odpovídají vzorovým obchodním podmínkám České národní banky vydaných ve Věstníku ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002. Hlavní odchylky jsou:

a) místo názvu „elektronický peněžní prostředek" se používá i označení „elektronická peněženka"
b) v článku II. je definován pojem „čipová karta" a „smluvní příjemce"
c) nepoužívá se osobní identifikační číslo (PIN)
d) v článku IV. Změny obchodních podmínek a vypovězení smluvního vztahu
e) článek VII. Povinnosti držitele je rozšířen o odst. 4 a 5
f) v článku VIII. Odpovědnost držitele

3. Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
4. U karty, u které má Vydavatel k dispozici osobní údaje Držitele, vzniká smluvní vztah mezi Držitelem a Vydavatel okamžikem podepsání Smlouvy.
U karty, u které nemá Vydavatel k dispozici osobní údaje Držitele, vzniká smluvní vztah mezi Držitelem a Vydavatel okamžikem zaplacení a převzetí čipové karty.

5. Popis čipové karty
a) Z technického hlediska se jedná o bezkontaktní čipovou kartu bez magnetického proužku (dále jen „karta") dodávanou společností Mikroelektronika, s.r.o., aktivovanou pro Vydavatele bezpečnostním klíčem, potištěnou při personifikaci.
b) Každá vydaná karta obsahuje elektronickou peněženku pro uchování elektronických peněz. Elektronická peněženka slouží k úhradě jednotlivého jízdného a dovozného v pravidelné osobní dopravě a to v souladu s platným tarifem dopravce. Další funkce karty může být uchování předplatních produktů (časových kupónů) a slev souvisejících s přepravním systémem.
c) Životnost karty je 10 let.
d) Pro dosažení dlouhodobé funkčnosti a spolehlivosti je třeba, aby držitel zacházel s kartou s co nejvyšší opatrností. To znamená, že karta musí být uchovávána tak, aby nedocházelo k jejímu průhybu, odření, nalomení nebo jinému mechanickému namáhání. Nejspolehlivější je umístění do tvrdého obalu (z tvrdého PVC), nenosit kartu v kapsách u kalhot, chránit kartu před nárazy, ostrými předměty, poškrábáním, atd.. Je rovněž nutné, aby držitel chránil kartu před silným elektromagnetickým polem (např. mikrovlnná trouba, atd.).
Vlastní karta je vyrobena z velmi pružného materiálu, takže na jejím vnějším vzhledu se projeví teprve skutečně extrémní namáhání. K poškození může dojít i mechanickým namáháním nebo prohýbáním, které není na povrchu viditelné! K poškození totiž dochází uvnitř karty.
Mezní hodnoty mechanického namáhání karty:
max. povolený průhyb delší strany: 20 mm
max. povolený průhyb kratší strany: 10 mm
max. povolená deformace v krutu: +- 15°
Rozsah pracovních teplot: 0 - 50°C


6. Způsob užívání čipové karty

a) Typy manipulací s kartou:

 • vydání karty
 • nabití/vybití elektronických peněz do/z elektronické peněženky
 • naformátování časového kupónu
 • nabití/vybití časového kupónu
 • zrušení časového kupónu (podle tarifních a přepravních podmínek)
 • zablokování/odblokování karty
 • změna typu karty
 • ověření posledních 5-ti transakcí uskutečněných z elektronické peněženky
 • zjištění finančního zůstatku elektronické peněženky
 • vrácení finančních prostředků uložených v elektronické peněžence
 • zrušení karty, tzn. vložení karty na lokální seznam zakázaných karet
 • uplatnění reklamace

Manipulace s kartou jsou zpoplatněny dle přílohy č. 1 těchto obchodních podmínek.
Data o těchto manipulacích, kromě ověření posledních 5-ti transakcí uskutečněných z ELP a zjištění zůstatku ELP, jsou přenášena do clearingového centra z důvodu zúčtování a kontroly zůstatku elektronické peněženky, tj. zda nedochází k dobíjení mimo systém, a z důvodu přerozdělení tržeb mezi ostatní dopravce, kteří jsou zařazeni do clearingu.
b) Vydavatel vytváří lokálního seznam zakázaných karet. Tento lokální seznam zakázaných karet je předán do clearingového centra, kde na jeho základě vzniká nový globální seznam pro všechny dopravce. Na seznam zakázaných karet se může karta dostat též na základě upozornění clearingového centra, které může odhalit "nepovolenou manipulaci" (např. neoprávněné dobití). Na základě tohoto doporučení Vydavatel může, ale nemusí přidat kartu na svůj lokální seznam zakázaných karet.
c) V dopravních prostředcích Vydavatele: nabití/vybití elektronických peněz do/z elektronické peněženky, nabití/vybití časového kupónu, zjištění finančního zůstatku ELP.
d) Hodnota elektronických peněz uložených v elektronické peněžence na kartě pro úhradu jízdného a dovozného může činit maximálně 3.500 Kč.
Minimální částka pro dobíjení elektronické peněženky v autobusech je 50,- Kč.
e) Další upřesnění vzájemných práv a povinností Vydavatele a držitelů v souvislosti s používáním karet jsou uvedena níže nebo v dokumentech Smluvní přepravní podmínky a tarifní podmínky.

6.1 Zakoupení (vydání) karty
a) Kartu je možné zakoupit buď ve výrobním místě, nebo sběrných místech Vydavatele.
b) Na výrobním místě nebo ve sběrných místech, bude karta vystavena buď na počkání, nebo cca do 5 pracovních dnů od podání Žádosti (podle typu karty).
c) Karty typu ŽÁKOVSKÁ, STUDENTSKÁ, SENIORSKÁ, OBČANSKÁ, ZLEVNĚNÁ se vydávají pouze po udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro vydání a užívání karty a vyplnění Žádosti/Smlouvy o vydání a užívání elektronického peněžního prostředku. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na tiskopise „Zásady zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů při používání bezkontaktních čipových karet společnosti ZDAR, a.s." (dále jen „Zásady"). Tyto karty lze zakoupit buď ve výrobním místě, nebo sběrných místech Vydavatele.
d) Karta typu PŘENOSNÁ může být vydávána bez poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů o držiteli karty nebo s poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů o držiteli karty.
V případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů lze tuto kartu zakoupit buď ve výrobním místě, nebo sběrných místech Vydavatele. Tato karta se vydávají po udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro vydání a užívání karty a vyplnění Žádosti/Smlouvy o vydání a užívání elektronického peněžního prostředku. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na tiskopise „Zásady".
e) Osobní údaje o držiteli karty jsou uchovány v databázi na dobu nezbytně nutnou, po dobu platnosti karty (po dobu platnosti Smlouvy) + 30 dní nebo do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou využívány pouze správcem osobních údajů. Osobní údaje lze však zpracovávat i po 30 dnech po odvolání souhlasu, po ukončení smlouvy, a to v případě nezbytného uplatnění práv a právem chráněných zájmů správce, tedy za jiným účelem (např. soudní spory o náhradu škody, apod.).
f) V případě neposkytnutí souhlasu s evidencí čísla karty na držitele, viz „Zásady", odst. 5, bude držiteli předán Doklad o vlastnictví čipové karty, na kterém je uvedeno: evidenční číslo karty a datum vydání. Tento doklad je vyhotoven v jednom provedení a to pouze pro držitele karty. Tento doklad je požadován k předložení při prokazování vlastnického vztahu ke kartě (např. v případě blokace karty, reklamace karty apod.). Bez předložení tohoto dokladu nelze provést požadované manipulace.
Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se u účetních dokladů, které vznikají při těchto manipulací: zrušení časového kupónu, vrácení finančních prostředků uložených v elektronické peněžence, zrušení smluvního vztahu, uplatnění reklamace, vyžaduje evidence čísla karty na držitele. V případě neudělení souhlasu, nebude žadateli provedena požadovaná manipulace.
g) K zakoupení karty je dále nutné předložit požadované doklady a zaplatit pořizovací cenu, viz příloha č. 1.


Požadované doklady pro jednotlivé typy karet:

 • Žákovská - občanský průkaz zákonného zástupce, fotografii a finanční hotovost dle platného ceníku .
 • Studentská - potvrzení školy o studiu (střední a vysoké školy), občanský průkaz, fotografii a finanční hotovost dle platného ceníku.
 • Občanská - občanský průkaz žadatele (u cizinců pas), fotografii a finanční hotovost dle platného ceníku.
 • Zlevněná - občanský průkaz žadatele a potvrzení o starobním důchodu nebo potvrzení z České pošty, s.p. o pobírání starobního důchodu nebo doklad o přijetí starobní důch. částky, fotografii a finanční hotovost dle platného ceníku.
 • Seniorská - občanský průkaz žadatele, fotografii a finanční hotovost dle platného ceníku.
 • Přenosná - finanční hotovost dle platného ceníku.

h) Není možné zhotovit více nepřenosných karet (tj. žákovská, studentská, občanská, seniorská, zlevněná a zaměstnanecká) pro jednoho žadatele.
V případě požadavku na opakovaný výdej karty kdy jsou osobní údaje držitele (jméno, příjmení, datum narození) již nalezeny v databázi držitelů, je nutné nejprve ztracenou kartu držitele zablokovat. Pokud nebude ztracená karta zablokována a nebude vypovězen smluvní vztah, nedojde k vydání další karty.
U typu karty přenosná je možné zhotovit pro jednoho žadatele více těchto karet a to i v případě, že je držitelem některé z nepřenosných karet.

6.2 Zablokování/odblokování karty
V případě ztráty nebo odcizení je držitel povinen kartu zablokovat.
U karty, u které nemá Vydavatel k dispozici evidenci čísla karty na držitele, dojde k zablokování pouze po prokázání vlastnického vztahu k dané kartě. Tuto kartu lze zablokovat/odblokovat ve všech informačních kancelářích Vydavatele.
U karty, u které má Vydavatel k dispozici evidenci čísla karty na držitele, může žádat o zablokování pouze držitel karty nebo jeho zákonný zástupce po prokázání totožnosti a vyplnění žádosti o zablokování. Tuto kartu lze zablokovat/odblokovat ve všech informačních kancelářích Vydavatele.
6.3 Reklamace
Držitel může reklamovat provedenou operaci nebo nefunkčnost čipové karty. Postup při reklamaci se řídí zákonnými lhůtami.
U karty, u které nemá Vydavatel k dispozici evidenci čísla karty na držitele, bude reklamace přijata pouze v případě prokázání vlastnického vztahu ke kartě. Bez poskytnutí souhlasu, nebude karta přijata k reklamaci.
U karty, u které má Vydavatel k dispozici evidenci čísla karty na držitele, bude reklamace přijata po prokázání totožnosti držitele.
6.3.1 Reklamace operace
Nesouhlas s provedenou operací (reklamace operace) může držitel uplatnit ihned při převzetí dokladu o dobití či vybití elektronické peněženky nebo o dobití časového kupónu. Ve vozidlech lze reklamovat pouze vybití ELP, nejpozději však do 5 minut od převzetí dokladu (možnost stornování operace). Pokud není ústní reklamace vyřízena na místě, může držitel uplatnit reklamaci v zákonné lhůtě osobně nebo písemně u Vydavatele.
6.3.2 Reklamace nefunkční čipové karty
a) Kartu pro nefunkčnost lze reklamovat do dvou let od zakoupení karty.
b) Reklamace karty pro nefunkčnost se uplatňuje v informačních kancelářích Vydavatele.
c) Reklamaci karty, která ztratila svou funkčnost díky mechanickému namáhání nebo poškození nelze uznat za oprávněnou.
d) Zaměstnanec informační kanceláře přijme kartu k reklamaci, vystaví potvrzení o přijmutí reklamace a pošle kartu k posouzení výrobci karty (Mikroelektronika, s.r.o.).
e) Pokud byla reklamace karty uznána za oprávněnou, je zůstatek finančních prostředků z elektronické peněženky reklamované karty zdarma převeden na kartu novou. U časového kupónu je prodloužena platnost kupónu o dobu, po kterou byla karta na reklamaci.
f) Pokud byla reklamace karty neoprávněná a Držitel karty nepožádá o vydání nové karty, dojde automaticky k ukončení smluvního vztahu a k vyplacení finančních prostředků uložených v ELP. Neprojetý kupón se neproplácí, u některých přepravních systémů lze zrušit časový kupónu podle tarifních a přepravních podmínek.
Pokud je na žádost cestujícího vystavena nová čipová karta, je na ni zdarma převeden zůstatek elektronické peněženky z reklamované karty. Pokud platnost časového kupónu nevypršela v době vyřizování reklamace, je na novou kartu nahrán časový kupón se stejnou dobou platnosti, s jakou byl uložen na reklamované kartě. V případě vystavení nové ČK se ukončí smluvní vztah u nefunkční karty.

6.4 Zpětná výměna elektronických peněz
Držitel karty může kdykoliv požádat o vrácení finančních prostředků uložených v elektronické peněžence. Držitel podává žádost o zpětnou výměnu vždy písemně.
U karty, u které nemá Vydavatel k dispozici evidenci čísla karty na držitele, bude zpětná výměna provedena pouze v případě prokázání vlastnického vztahu ke kartě. Držitel karty je povinen, po prokázání vlastnického vztahu, poskytnout souhlas s evidencí čísla karty. Bez poskytnutí souhlasu, nebude provedena zpětná výměna.
U karty, u které má Vydavatel k dispozici evidenci čísla karty na držitele, bude zpětná výměna provedena po prokázání totožnosti držitele.
Zpětná výměna bude v případě fyzického předložení funkční karty v informační kanceláři na AN Žďár nad Sázavou, provedena na počkání, na ostatních místech bude výměna provedena cca do 1 týdne. V případě nefunkčnosti, ztráty, nebo odcizení karty, na které byly elektronické peníze uloženy, bude zpětná výměna provedena až při nejbližším pravidelném zúčtování všech plateb, nejpozději však ve lhůtě do 30 dní od podání žádosti. Hodnota zůstatku elektronických peněz je držiteli vyplacena hotově. Vyplácí se vždy celý zůstatek, nelze vyplácet pouze část zůstatku. Minimální hodnota pro zpětnou výměnu není stanovena. Náklady nezbytné k provedení zpětné výměny, které je Vydavatel oprávněn účtovat držiteli, jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto obchodních podmínek.

Článek IV.
Změny obchodních podmínek a vypovězení smluvního vztahu
1. Vydavatel může změnit obchodní podmínky za předpokladu, že o změně uvědomí držitele na svých webových stránkách, informačních místech Vydavatele. Po uplynutí jednoho měsíce se má za to, že držitel se změnou obchodních podmínek souhlasí, pokud během určené lhůty nevypoví smluvní vztah.
2. Smluvní vztah může skončit buď skončením platnosti karty, nebo písemnou výpovědí.
U karty, u které nemá Vydavatel k dispozici evidenci čísla karty na držitele, se vypovězením smluvního vztahu rozumí vyplacení zůstatku elektronických peněz uložených v elektronické peněžence a zablokování karty proti použití v odbavovacím systému.
U karty, u které má Vydavatel k dispozici evidenci čísla karty na držitele, se vypovězením smluvního vztahu rozumí vyplacení zůstatku elektronických peněz uložených v elektronické peněžence, zablokování karty proti použití v odbavovacím systému a odstranění osobních údajů z databáze držitelů bezkontaktních čipových karet.
3. V případě, že Držitel nepoužije kartu (tzn. nabití/vybití elektronické peněženky nebo kupónu) po dobu delší dvou let, Vydavatel je oprávněn kartu zablokovat. Informace o zablokování karty (uvedení evidenčního čísla karty) bude zveřejněna na webových stránkách Vydavatele nebo v informačních kancelářích Vydavatele. Čipovou kartu lze kdykoli na žádost držitele odblokovat.

ČÁST TŘETÍ
Povinnosti a odpovědnost Vydavatele a držitele

Článek V.
Povinnosti Vydavatele
1. Vydavatel v případě sporu s držitelem prokazuje, že operace, jíž se spor týká, nebyla ovlivněna technickou poruchou nebo jinou závadou.
2. Vydavatel umožňuje, aby si držitel u řidiče autobusů Vydavatele nebo v informačních kancelářích Vydavatele, ověřil zůstatek peněžní hodnoty uchovávané v elektronické peněžence. Ověření posledních pěti operací uskutečněných z elektronické peněženky je možné provést při nejbližším pravidelném zúčtování všech plateb na základě žádosti držitele.

Článek VI.
Odpovědnost Vydavatele
Vydavatel nese odpovědnost za ztracenou část peněžní hodnoty uchovávané v elektronické peněžence a za chybné provedení operací držitele, pokud byly ztráta nebo chybné provedení operace způsobeny selháním prostředku, přístroje, terminálu či jiného zařízení a toto selhání nebylo způsobeno držitelem vědomě nebo jeho jednáním v rozporu s čl. III. a VII. těchto Obchodních podmínek.

Článek VII.
Povinnosti držitele
1. Držitel užívá čipovou kartu v souladu s těmito Obchodními podmínkami, zejména dodržuje všechny sjednané zásady k zajištění bezpečnosti čipové karty a prostředků, které umožňují její užívání.
2. Držitel odpovídá za provedení neoprávněných pokusů o zneužití čipové karty, např. dobití na zneužitém strojku.
3. Držitel neprodleně ohlásí Vydavateli ztrátu nebo odcizení karty. Ztráta nebo odcizení karty je nahlášena zablokováním čipové karty. Podmínky pro zablokování karty jsou uvedeny v čl. III, odst. 6.2 těchto obchodních podmínek.
4. Držitel žákovské karty je povinen po ukončení základní školní docházky změnit typ karty na typ studentská.
V případě porušení této povinnosti je takové jednání považováno za neoprávněné užití karty a Vydavatel je oprávněn zablokovat kartu držitele do té doby, než bude provedena náprava.
5. Pokud držitel studentské karty ukončí studium, je povinen změnit typ karty na typ občanská popř. přenosná.
V případě porušení výše uvedené povinnosti je takové jednání považováno za neoprávněné užití karty a Vydavatel je oprávněn zablokovat kartu držitele do té doby, než bude provedena náprava.

Článek VIII.
Odpovědnost držitele
1. Držitel nese odpovědnost za finanční ztrátu utrpěnou v důsledku ztráty nebo odcizení elektronického platebního prostředku až do okamžiku ohlášení do výše nepřesahující 3.500 Kč. V případě, kdy se držitel dopustil hrubé nedbalosti, porušil povinnosti stanovené v článku VII. nebo jednal podvodně, omezení jeho odpovědnosti neplatí a držitel nese ztrátu v plné výši.

2. Jakmile držitel uvědomí Vydavatele (nebo jím určenou osobu) v souladu s povinností uvedenou v článku VII. bodu 3, nenese nadále odpovědnost za finanční ztrátu vzniklou v důsledku ztráty nebo odcizení jeho elektronického platebního prostředku po okamžiku ohlášení, s výjimkou případů, kdy jednal podvodně.

ČÁST ČTVRTÁ

Článek IX.
Řešení sporů
1. Jestliže držitel v souladu s obchodními podmínkami reklamoval chybnou operaci nebo se domáhal u Vydavatele jiné nápravy neúspěšně, má právo se obrátit na finančního arbitra, který rozhoduje spory mezi Vydavatelem a držiteli při vydávání a užívání elektronických peněžních prostředků podle zákona č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi.
2. Návrh na řízení před finančním arbitrem se podává na adresu Washingtonova 25, 110 00 Praha 1.

Ve Žďáru nad Sázavou dne: 1. 1. 2010 

 • Příloha č. 1

Cena čipové karty a ostatních služeb od 1. ledna 2010  

vydání karty 150,- Kč
zablokování karty 30,- Kč
odblokování karty 0,- Kč
změna typu karty (z technického důvodu je možná pouze jedna změna) 30,- Kč
ověření posledních 5-ti transakcí uskutečněných z elektronické peněženky 100,- Kč
zjištění finančního zůstatku 0,- Kč
úprava karty pro platbu u smluvních dopravců zapojených v clearingu 10,- Kč

   Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Náklady nezbytné k provedení služeb

vrácení finančních prostředků uložených v elektronické peněžence v hotovosti
(platí u funkční karty)
50,- Kč
poskytnutí informace o zpracovávání osobních údajů držitele karty 0,- Kč

  Náklady nezbytné k provedení služeb jsou uvedeny včetně DPH.

 • Příloha č. 2

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ČIPOVÝCH KARET, u kterých nemá Vydavatel k dispozici osobní údaje Držitele

Vydavatel: ZDAR, a.s.
Sídlo: Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 46965815

1. Smluvní vztah mezi vydavatelem a držitelem vzniká okamžikem zaplacení a převzetí čipové karty. Při vydávání a používání karty nebyly/nejsou zpracovávány osobní údaje o držiteli. Na základě této skutečnosti není písemně uzavírána Žádost/Smlouva o vydání a užívání elektronického peněžního prostředku.

2. Tyto karty se vydávají v informačních kancelářích ve Žďáru nad Sázavou v ulici Nádražní 456/15 a na autobusových nádražích  Bystřici nad Pernštejnem a Velkém Meziříčí. Ostatní manipulace s kartou probíhají buď v autobusech (nabití/vybití ELP nebo časového kupónu) nebo v informační kanceláři v ulici Nádražní 456/15 ve Žďáru nad Sázavou (např. zablokování, odblokování karty, reklamace apod.).

3. Vydavatel informuje držitele o Obchodních podmínkách pro vydávání a užívání elektronických peněžních prostředků. Obchodní podmínky jsou zveřejněny v informačních kancelářích a na webových stránkách Vydavatele. Pokud není v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak, řídí se vzniklé právní vztahy zákonem č. 284/2009 Sb., Zákonem o platebním styku, v platném znění.

4. Držitel spolu s kartou převzal i doklad, který prokazuje vlastnictví karty. Držitel si je vědom toho, že při manipulacích s kartou, s výjimkou dobíjení elektronických peněz a předplatních časových jízdenek a plateb elektronickou peněženkou a využitím předplatních časových jízdenek k přepravě, se musí prokázat tímto dokladem. Jedná se zejména o reklamaci, zablokování, odblokování karty, apod. Bez předložení tohoto dokladu nelze uplatnit požadované manipulace s kartou.

5. Převzetím karty vzal Držitel na vědomí a seznámil se se Smluvními přepravními podmínkami, Obchodními podmínkami pro vydávání a užívání elektronických peněžních prostředků a aktuálním ceníkem dopravce.

6. Převzetím karty bere Držitel na vědomí, že Vydavatel může změnit dokumenty uvedené v odst. 6. Změněné dokumenty budou k dispozici v informačních kancelářích a budou zveřejněny na webových stránkách Vydavatele.

7. Smluvní vztah může skončit buď skončením platnosti karty, nebo písemnou výpovědí. Vypovězením smluvního vztahu se rozumí vyplacení zůstatku elektronických peněz uložených v elektronické peněžence a zablokování karty proti použití v odbavovacím systému.

8. Převzetím karty držitel akceptuje „Podmínky pro vydávání a užívání čipových karet, u kterých nemá Vydavatel k dispozici osobní údaje Držitele". 

Kontakty

Bc. Jitka Říhová

referent cestovní agentury zajezdy@zdar.cz

tel: 566 623 667, 730 575 579

 • Leoš ROZMARIN

  odborný referent informatiky rozmarin@zdar.cz

  tel: 566 696 167

Další kontakty
Kontakt
Mapa ZDAR, a.s.
ZDAR, a.s.
Jihlavská 759/4
591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika

Tel.: 00420 566 696 111
Fax.: 00420 566 696 197

 • Autobusová doprava 1
SPOLEHLIVĚ NA CESTÁCH