Zásady zpracování OÚ


Poučení o právech subjektu údajů při používání bezkontaktních čipových karet společnosti ZDAR, a.s.


1. Úvodní informace
Společnost ZDAR, a.s. je dopravní společností provozující více než 100 autobusů na veřejných autobusových linkách zejména na území kraje Vysočina, částečně pak Pardubického a Jihomoravského kraje. Od roku 2003 je využíván pro odbavování cestujících odbavovací systém pomocí bezkontaktních čipových karet. Čipové karty jsou typu Mifare-Standard. Odbavení cestujících je možné platbou hotově nebo platbou pomocí bezkontaktní čipové karty.

2. Odbavování pomocí bezkontaktních čipových karet
Karta nabízí cestujícím zejména možnost rychlejšího a pohodlnějšího odbavení bez starostí s rozměňováním bankovek vyšší hodnoty. Cestující má stále přehled o stavu zůstatku své karty - na každé jízdence po odbavení kartou je uveden stav elektronické peněženky. Odbavovací systém současně přináší dopravci informace z provozu (o počtech nastupujících osob, vytíženosti a pravidelnosti spojů apod.), na základě, kterých je dopravce následně schopen lépe optimalizovat nabídku veřejné přepravy. Při zhotovování některých typů karet a dále při jejich používání v odbavovacím systému tak mimo jiné vznikají data, která jsou osobními údaji o držiteli karty. Společnost ZDAR, a.s. je proto povinna s těmito daty (osobními údaji o držitelích karet) zacházet a chránit je podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

3. Informace uložené v čipu karty
V čipu karty jsou uloženy tyto údaje: číslo karty, zůstatek elektronické peněženky, informace o nahraném předplatním kupónu, platnost karty. Údaje uložené na čipu karty jsou chráněny kryptováním a řadou dalších bezpečnostních mechanismů. Údaje o držiteli karty - jméno, příjmení, datum narození, podobenka nejsou v čipu karty uloženy.

4. Osobní údaje požadované pro výdej karty
Společnost ZDAR, a.s. vydává karty dvojího typu:
• Karta typu PŘENOSNÁ, na které je vytištěno pouze číslo karty a obsahuje pouze aplikaci elektronická peněženka. Slouží k placení jednotlivých jízdenek podle platného tarifu.
• Na kartě typu OSOBNÍ/ADRESNÁ (OBČANSKÁ, ZLEVNĚNÁ, STUDENTSKÁ, SENIORSKÁ, ŽÁKOVSKÁ) je vytištěno číslo karty, jméno, příjmení, podobenka. Karta tohoto typu je NEPŘENOSNÁ a kromě elektronické peněženky na ní mohou být i předplatní časové jízdenky (kupóny) podle platného tarifu. Údaje na kartě slouží pro případ přepravní kontroly, zda je karta použita příslušným držitelem karty.
U typů karet OSOBNÍ/ADRESNÁ, které jsou vázány na poskytnutí slevy ze zákona nebo na poskytnutí slev od objednatele dopravy, jsou osobní údaje požadovány pro výdej a užívání karty.
Shromažďování a zpracovávání osobních údajů při vydávaní a užívání karty OSOBNÍ/ADRESNÁ je za účelem:
a) efektivního vynakládání finančních prostředků od objednatele dopravy - zamezení opakovanému výdeji platné karty, na kterou lze čerpat slevu (sleva je držiteli poskytována právě na jednu platnou vydanou kartu),
b) prokázání objednateli dopravy oprávněnost poskytnutí slevy držiteli karty.
Při vydávání a užívání karet OSOBNÍ/ADRESNÁ jsou v databázi držitelů o držitelích karet shromažďovány tyto osobní údaje v rozsahu: příjmení, jméno, datum narození, typ karty, vydání karty dne. Dále jsou o držitelích karet na žádankách shromažďovány tyto osobní údaje: příjmení, jméno, datum narození, trvalé bydliště, typ karty, popř. e-mail, telefon, podle potřeby jméno, příjmení a datum narození zákonného zástupce. Držitel má možnost využít k odbavování karty typu PŘENOSNÁ, které mohou být vyrobeny bez poskytnutí osobních údajů.
Čipová karta typu OSOBNÍ/ADRESNÁ je potištěna číslem karty, příjmením, jménem a podobenkou. Údaje na kartě slouží pro případ přepravní kontroly, zda je karta použita oprávněným držitelem karty.
V případě požadavku na opakovaný výdej karty typu OSOBNÍ/ADRESNÁ kdy jsou osobní údaje držitele (jméno, příjmení, datum narození) již nalezeny v databázi držitelů, je nutné nejprve ztracenou kartu držitele zablokovat. Pokud nebude ztracená karta zablokována, nedojde k vydání další karty.
U adresných karet typu OSOBNÍ/ADRESNÁ jsou osobní údaje o držiteli karty (jméno, příjmení, datum narození a číslo karty) uchovány v databázi na dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu platnosti karty (po dobu platnosti Smlouvy) + 30 dní. Osobní údaje jsou využívány pouze správcem osobních údajů.
U anonymních karet typu PŘENOSNÁ nejsou osobní údaje vyžadovány ani během procesu vydání karty.
Ke každé kartě je při výdeji držiteli předán doklad o vydání karty, na kterém je uveden: typ karty, číslo karty, datum vydání. Tento doklad je vyhotoven v jednom provedení a to pouze pro držitele karty. Tento doklad je požadován k předložení při prokazování vlastnického vztahu ke kartě (např. v případě blokace karty, reklamace karty, převodu nebo vyplacení hodnoty uložené na kartě, změny typu karty) a je nezbytný pro anonymní karty.

5. Evidence čísla karty na držitele
Neanonymní karty jsou evidovány podle čísla karty na držitele za účelem usnadnění a urychlení požadavku držitele na provedení manipulace s kartou. (Poznámka: Manipulací s kartou se rozumí: blokování karty, reklamace karty, převod nebo vyplácení hodnoty uložené na kartě, změna typu karty). Pro tyto karty postačí při manipulaci s kartou pouze předložení dokladu totožnosti držitele. V případě, že je karta opatřena fotografií držitele a údaje na potisku jsou nepoškozené a zřetelné, nemusí být vyžadován doklad o vydání karty.
Pro anonymní karty číslo karty není v databázi vydaných karet přiřazeno k osobě držitele - tzn., není známo, jakému držiteli je karta přiřazena, není známo, kdo je vlastníkem daného čísla karty. Číslo karty je vytištěno na kartě a je uvedeno v dokladu o vydání karty, který vlastní pouze držitel karty. Pro tyto karty je požadován při manipulaci s kartou a jejím obsahem doklad o vydání karty, na kterém je uvedeno číslo karty držitele.
Evidence čísla karty na držitele je prováděna po dobu platnosti karty + 30 dní.

6. Data evidovaná při použití karty
Při odbavování kartou v autobuse je odbavovacím zařízením evidováno číslo karty, údaj o provedené transakci a přepravě (výše jízdného, zůstatek karty, tarif, linka, spoj, nástupní/výstupní zastávka). Při dobíjení karty v autobuse nebo v informační kanceláři je zařízením evidováno číslo karty a údaj o provedené transakci. Tato data slouží v souvislosti s provozem čipových karet jako celku pro účely účetnické (zákon č.563/1991 Sb. o účetnictví), pro vzájemné vyrovnání s ostatními dopravci akceptujícími karty, pro účely optimalizace provozu veřejné dopravy (tvorba jízdních řádů, návaznosti přestupů) a také k řešení reklamačních řízení z provozu čipových karet a z přepravy (dle §2553 a §2554 Občanského zákoníku).
Výše uvedená data evidovaná odbavovacími a dobíjecími zařízeními při použití karty (číslo karty, údaj o provedené transakci a přepravě) v případě anonymních karet NEJSOU osobními údaji.
V případě, že se držitel svobodně rozhodne, aby společnost ZDAR, a.s. vydala neanonymní kartu, JSOU data evidovaná v odbavovacích a dobíjecích zařízeních (číslo karty, údaj o provedené transakci a přepravě) osobními údaji držitele.
Data, evidovaná při použití karty, uchovává dopravce a jsou zasílána clearingovému centru, které zpracovává podklady pro finanční vyrovnání se smluvními dopravci (jejich seznam je na http://cards.svt.cz/systems), u kterých je možné kartami platit a opačně jejich kartami lze platit v autobusech společnosti ZDAR, a.s.. Clearingové centrum také spravuje seznam čísel karet v systému zakázaných (karty ztracené, blokované), tento seznam je sdílen všemi smluvními dopravci a zabraňuje zneužití karty. Clearingové centrum provozuje a na základě platné smlouvy data zpracovává společnost ČSAD SVT Praha s.r.o. (se sídlem Praha 8, Křižíkova 4-6, IČ: 45805202). Clearingovému centru, ani smluvním dopravcům nejsou poskytovány žádné přímé osobní údaje o držitelích karet (jméno, příjmení, datum narození).
Společnost ZDAR, a.s. jako správce osobních údajů smluvně zajistila s ČSAD SVT Praha s.r.o. a smluvními dopravci podmínky pro zpracování všech transakcí jí vydaných karet na obdobné úrovni jako uvnitř vlastní společnosti. Uzavřená smlouva zajišťuje ochranu osobních údajů.
Data evidovaná při použití karty, u kterých jsou uvedena čísla karet, jsou přístupná v clearingovém centru i u smluvních dopravců pouze pověřeným osobám společnosti ZDAR, a.s., clearingového centra (společnost ČSAD SVT Praha s.r.o.) a smluvních dopravců, přičemž smluvní dopravci mají přístup pouze k datům o transakcích provedených v jejich společnostech. Data bez čísel karet (tzn. bez možnosti identifikace subjektu údajů) jsou prostřednictvím clearingového centra přístupná orgánům státní správy jako podklady pro řešení organizace veřejné dopravy v širším územním celku kraje Vysočina.
Data evidovaná při použití karty jsou společností ZDAR, a.s., clearingovým centrem a smluvními dopravci uchovávána po dobu 5 let +30 dní od data odbavení (od provedení finanční transakce), po uplynutí této doby jsou data anonymizována odstraněním čísel karet z databází.

7. Zajištění ochrany osobních údajů
Odkaz na Zásady ochrany osobních údajů (viz záložka O nás).

Kontakty

Jaroslava ZICHOVÁ

odborný dopravní referent zichovaj@zdar.cz

tel: 566 696 260

  • Leoš ROZMARIN

    odborný referent informatiky rozmarin@zdar.cz

    tel: 566 696 167

Další kontakty
Kontakt
Mapa ZDAR, a.s.
ZDAR, a.s.
Jihlavská 759/4
591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika

Tel.: 00420 566 696 111
Fax.: 00420 566 696 197

  •  Autobusová doprava 1
SPOLEHLIVĚ NA CESTÁCH