Výňatek ze Smluvních přepravních podmínek ZDAR, a.s.

Vyloučení osob z přepravy

Dopravce je oprávněn nepřijmout k přepravě nebo vyloučit z přepravy:
a)     osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, osoby, které pro nemoc, mimořádné znečistění oděvů, obuvi nebo z jiných důvodů (např. výtržnictví) mohou být ostatním cestujícím na obtíž,
b)    osoby bez platného jízdního dokladu,
c)     osoby, které ohrožují bezpečnost provozu, svojí vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících

Jízdní doklad

Neprokáže-li se cestující platným jízdním dokladem, nebo v případě pochybnosti o totožnosti u adresných jízdních dokladů, je povinen zaplatit jízdné a přirážku. Přirážku je povinen zaplatit i v případě nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo za znečistění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících.

ZDAR, a.s. stanovuje výši přirážek takto:
a)     neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem činí výše přirážky
         u spojů do 100 km:  500,– Kč ,  u spojů nad 100 km:  800,- Kč;

1. Přeprava dětí

Děti do 6  let lze přepravovat pouze v doprovodu cestujícího staršího 10 let. V doprovodu jednoho a téhož cestujícího může být na linkách přepraveno bezplatně pouze jedno dítě do 6 let, za druhé a každé další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího se platí jízdné s 50% slevou (neplatí pro MHD).

2. Jízdné pro žáky a studenty škol (žákovské jízdné)

Nárok na žákovské jízdné mají žáci a studenti  všech škol do dovršení věku 26 let v denní nebo prezenční formě studia k dojíždění z místa trvalého bydliště do místa sídla školy k účasti na školním nebo praktickém vyučování. Výše jízdného závisí na věku žáka. Pro určení věku žáka je rozhodující datum dne předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. narozenin. Žákovské jízdné se poskytuje na období školního/akademického roku vyznačeného školou na žákovském průkazu  s výjimkou měsíců července a srpna. Při denním dojíždění je žákovské jízdné přiznáváno pouze v pracovní dny.

5. Přeprava kočárků

Cestující může vzít do vozidla k přepravě dětský kočárek s dítětem, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují.  Kočárek včetně dítěte se přepravuje zdarma.

6. Přeprava cestujících na vozíku

Dopravce přepraví cestujícího na vozíku, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a vykládání.

7. Přeprava zvířat

Cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá zvířata, není-li jejich přeprava ostatním na obtíž a jsou-li zcela uzavřena v klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem. Pro přepravu schrán se zvířaty platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel nebo spoluzavazadel.

a)     Beze schrány lze vzít do vozidla pouze jednoho psa. Pes beze schrány musí mít bezpečný náhubek (netýká se vodícího nebo asistenčního psa), být držen na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle. Za takto přepravovaného psa se platí přepravné podle ceníku ZDAR, a.s.. Přeprava psa bez schrány může být řidičem odmítnuta z důvodu obsazenosti vozidla a zajištění bezpečnosti cestujících. Psa, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P, jakož i služebního psa nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout. Pes, který je průvodcem držitele průkazu ZTP-P ,je přepravován vždy bezplatně.

8. Přeprava zavazadel a drobných věcí

Cestující si může vzít s sebou k přepravě zavazadla, která lze bez obtíží naložit a umístit ve vozidle nebo v prostoru pro zavazadla, neohrožují-li bezpečnost a nejsou ostatním cestujícím na obtíž. Zavazadla se přepravují společně s cestujícím ve vozidle pod jeho dohledem jako ruční zavazadla nebo jako spoluzavazadla, nebo se přepravují odděleně od cestujícího jako cestovní zavazadla. Cestující si smí vzít s sebou do vozidla nejvýše tři zavazadla

Obsahem zavazadla nesmí být zejména věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na zdraví osob nebo jejich majetku a věci neskladné. Obsahem zavazadla rovněž nesmějí být věci, které svým zápachem, odpuzujícím vzhledem by mohly být ostatním cestujícím na obtíž, předmět jehož celková hmotnost přesahuje 50 kg, předmět jehož rozměr je větší než 50x60x80 cm, nebo předmět delší než 300 cm a nebo předmět ve tvaru desky, je-li větší než 100 x 150 cm.

a)     Obsahem zavazadla, které si cestující bere do vozidla může být přenosná ocelová láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg, nádoba s topnou naftou o celkové obsahu nejvýše 20 l a akumulátor naplněný elektrolytem zajištěným proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory.

b)    Jako ruční zavazadlo má cestující právo vzít s sebou do vozidla bezplatně snadno přenosné věci, které má u sebe a lze je případně umístit ve vozidle nad sedadlem nebo pod sedadlem cestujícího. Rozměry ručních zavazadel jsou vyhlášeny ceníkem ZDAR, a.s. v souladu s platným cenovým výměrem MF.

c)     Jako spoluzavazadlo lze přepravovat věci, které svými rozměry přesahují rozměry ručního zavazadla a vyžadují umístění na zvlášť určeném místě dopravcem ve vozidle v prostoru pro cestujícího. Dovozné za spoluzavazadla stanovuje ceník ZDAR, a.s.

d)    Cestovní zavazadlo se podává k přepravě u dálkových linek přímo ve vozidle spoje. Cestovní zavazadlo musí být cestujícím trvanlivě a zřetelně na dobře viditelném místě označeno jménem, příjmením a adresou cestujícího a názvem stanice určení. Údaj o ceně cestovního zavazadla se zapíše do zavazadlového lístku jen tehdy, zaplatí-li cestující za uvedení ceny zavazadla smluvní poplatek vyhlášený ceníkem ZDAR, a.s. Maximální cena cestovního zavazadla je stanovena na 4.000,- Kč. Hmotnost jednoho kusu cestovního zavazadla nesmí převyšovat 15 kg.

9. Povinností cestujících

Cestující je povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy,. bezpečnost ostatních cestujících, pořádek a klid ve vozidle nebo působit rušivě na osádku vozidla nebo na ostatní cestující. Cestující, který ve vozidle stojí, přidržuje se za jízdy zařízení vozidla k tomu určených.

Za porušení přepravních podmínek se považuje pokud cestující:

a)     se nemůže prokázat platným jízdním dokladem, odmítne zaplatit jízdné a přirážku k jízdnímu na místě,
b)    mluví za jízdy na řidiče,
c)     otevírá za jízdy dveře vozidla,  vyhazuje z vozidla předměty nebo je nechá vyčnívat ven,
d)    brání použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,
e)     kouří ve vozidle nebo v prostorách určených pro cestující,
f)     chová se hlučně, nebo obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným chováním, znečisťuje ostatní cestující nebo vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující, poškozuje vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující,
g)    zdržuje se v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo jiného člena osádky a v prostoru, kde znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla.

Pověřená osoba (řidič) je oprávněna

a)     vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, vyloučit z přepravy cestujícího  nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečisťuje vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího,
b)    nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožní přepravní podmínky, zejména obsazenost vozidla,
c)     uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo vyžadovat od cestujícího, aby se prokázal osobními údaji

KONTAKTY

Jaroslava Zichová

Odborný dopravní referent

zichovaj@zdar.cz

Tel: 566 696 260

S Vašimi návrhy a připomínkami se můžete obrátit na:

e-mail: bus@zdar.cz

Tel: 566 696 160 (záznamník)