Ochrana osobních údajů

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ZDAR, a.s., IČ 46965815, se sídlem Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 889, dále také pouze ZDAR, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

KONTAKTY

Ve společnosti ZDAR, a.s. je dohledem nad ochranou osobních údajů pověřen konkrétní zaměstnanec, na kterého se můžete přímo obracet s dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, případně u něj uplatňovat Vaše práva. Kontakt na tuto osobu je: gdpr@zdar.cz

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pro účely poskytování služby přepravy osob a zboží zpracovává ZDAR tyto osobní údaje:

  • jméno, příjmení, datum narození, bydliště, IČO, DIČ, emailové adresy, telefonní čísla, čísla bankovních účtů, informace o zvláštních skupinách zákazníků. Tyto údaje jsou zpracovávané na základě plnění smluvního vztahu nebo na základě plnění právní povinnosti.

V případě provádění hotovostních pokladních operací a směnárenské činnosti zpracovává ZDAR tyto osobní údaje:

  • jméno, příjmení, místo narození, trvalý pobyt, pohlaví, číslo dokladu totožnosti, platnost dokladu totožnosti a kdo ho vydal. Tyto údaje jsou zpracovávané na základě plnění zákonné povinnosti.

V případě vydávání bezhotovostních čipových karet (BČK) je zpracovávána fotografie držitele BČK, a to na základě oprávněného zájmu společnosti ZDAR.

Za účelem výběrového řízení mezi uchazeči o zaměstnání zpracovává ZDAR osobní údaje uvedené v elektronickém formuláři, a to na základě Vašeho souhlasu, který udělujete současně s vyplněním a odesláním elektronického formuláře.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemci a zpracovatelé

ZDAR může v oprávněných případech poskytovat vybrané osobní údaje těmto příjemcům:

  • Jiným přepravcům (zejména za účelem doručování zboží), 
  • dodavatelům informačních systémů ZDAR, 
  • soudním a exekutorským orgánům, 
  • auditorským společnostem 
  • orgánům dohledu a státní správy, 
  • externím spolupracovníkům, kteří nabízejí služby společnosti ZDAR.

Pokud jsou využívány služby externího zpracovatele, je s ním vždy uzavřena smlouvy o zpracování osobních údajů, která popisuje nutná opatření pro zajištění ochrany osobních údajů.

Osobní údaje jsou předávány vždy na základě zákonné povinnosti nebo oprávněného zájmu.

Předávání do třetích zemí

Vaše osobní údaje do třetích zemí (tj. zemí mimo Evropskou unii) nejsou předávané.

LHŮTY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje ZDAR zpracovává po dobu stanovenou příslušnými předpisy v případě, že zpracování osobních údajů je na základě zákonné povinnosti.

V případě zpracovávání osobních údajů na základě smlouvy nebo oprávněného zájmu je to nejvýše 10 roků od skončení smluvního vztahu.

V případě zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu je doba zpracování součástí textu souhlasu.

Osobní údaje uvedené v elektronickém formuláři Pracovní příležitosti jsou zpracovávané nejdéle 6 měsíců po ukončení výběrového řízení.

VAŠE PRÁVA

Vůči společnosti ZDAR můžete v případě zpracování Vašich osobních údajů uplatňovat následující práva:

Na přístup

Máte právo požadovat informace o tom, jaké Vaše osobní údaje ZDAR zpracovává a odkud byly získány. Máte rovněž nárok na vydání kopie údajů, které o Vás ZDAR zpracovává. V případě opakovaných žádostí může být vydání kopie zpoplatněno.

Na opravu

V případě podezření, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požádat ZDAR o opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů. Podklady pro opravu musíte ZDAR poskytnout Vy.

Na výmaz

Máte právo požádat ZDAR o výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány protiprávně nebo na základě souhlasu, případně pokud již pominuly jiné (zákonné nebo smluvní) důvody pro jejich zpracování.

Na omezení zpracování

ZDAR musí omezit zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

jsou osobní údaje nepřesné. V tom případě je omezení možné pouze po dobu, kdy ZDAR ověřuje jejich přesnost; zpracování je protiprávní, Vy přitom odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; ZDAR již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; vznesete námitku proti zpracování.

Na přenositelnost

Máte právo požádat ZDAR o vydání Vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci v případě, že je zpracování prováděno automatizovaně a je založeno na souhlasu nebo smlouvě. Právo se týká pouze Vámi poskytnutých osobních údajů.

Vznést námitku proti zpracování

Proti zpracování můžete vznést námitku v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo na základě oprávněného zájmu. V tom případě je ZDAR, a.s. povinna prověřit, zda její zájmy převažují nad zájmy na ochraně Vašich osobních údajů.

Podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, Úřadu pro ochranu osobních údajů, v případě podezření, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou.

Žádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

V případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat ZDAR o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu.


Cookies

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

  • Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.
  • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.

Doba uložení cookies v počítači uživatele je dána jejich povahou. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies"). Tyto cookies existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies"). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač správce při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Cookies neovlivní technické používání počítače a neobsahují žádné viry nebo jiné hrozby.

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu webových stránek. Při návštěvě našich internetových stránek máte možnost volitelná cookies buď přijmout, nebo odmítnout. Kliknutím na "Přijmout všechny cookies" přijímáte všechny cookies, kliknutím na "Odmítnout vše" znemožníte uložení volitelných cookies na váš web. Technické cookies odmítnout nelze, je na nich závislá funkčnost webu. Před vyjádřením souhlasu či nesouhlasu se ukládají pouze technické cookies. Volitelné cookies používáme k pořizování anonymizovaných různých statistik týkajících se prohlížení našich stránek uživateli a služeb za účelem reklamy.

Tento web využívá následující cookies a tomu podobné technologie.


Technické cookies

NázevSlužbaÚčel
 cookiepermissionsouhlas s cookiesukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu)
 jpanesliders_panel-slidersslideshowdržení pozice aktuálního slide
 PHPSESSIDpoužívání webuudržení kontextu uživatele na webu
xDetectDevicedetekce zařízenína základě zjištění zařízení přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech zařízeních
xDetectBrowserdetekce prohlížečena základě zjištění prohlížeče přizpůsobujeme design webu, aby vypadal správně na všech prohlížečích
recaptchaGoogle recaptchasběr údajů analýzy rizik pro určení reálného návštěvníka stránek nebo robota
mapy a polohazjištění polohy uživateledle volby uživatele


Volitelné cookies

Vaše údaje zpracováváme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů z důvodu následujících potřeb: zpětná vazba od návštěvníků formou analytických statistik používání webu, ukládání nebo přístup k informacím na vašem zařízení, měření obsahu, reklama a vývoj produktů. Pokud návštěvník souhlas neudělí, tyto cookies se nebudou ukládat.