Vnitřní oznamovací systém

Pravidla pro oznamování podle zákona č. 171/2023 Sb.

(tato pravidla jsou pouze stručným výtahem a nenahrazují tedy plné znění zákona)


1. Firma ZDAR, a.s. jako povinný subjekt zřizuje VOS (vnitřní oznamovací systém) a určila příslušnou osobu a zřídila emailovou adresu: vos@zdar.cz

Příjem oznámení je tedy zatím možný pouze písemnou formou, zároveň je tím zabezpečeno možné spojení s oznamovatelem a zároveň jeho ochranu a zachování důvěrnosti oznámení.

2. Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které:

a) má znaky trestného činu

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. Kč.

c) porušuje tento zákon nebo

d) porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených směrnicí EU:

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů EU, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU

3. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje jsou pravdivé.

4. Oznamovatelé mají nárok na ochranu před odvetnými opatřeními podle §7 tohoto zákona.

5. Zpracování oznámení probíhá v následujících krocích

 •  vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení (do 7 dnů) 
 •  předběžné posouzení příslušnou osobou: Jedná se o oznámení podle Směrnice, spadá pod oblasti Směrnicí stanovené? Je dodržen pracovní kontext? O jaký druh protiprávního jednání se jedná (přestupek X trestný čin X jiné protiprávní jednání)? Postačuje oznamované jednání řešit interně?
 •  příslušná osoba má povinnost oznámit oznamovateli, že nejde o oznámení ve smyslu zákona (do 3 měsíců).  
 • v některých případech bude oznámení nutné postoupit orgánům činným v trestním řízení, orgánům správního trestání nebo jiným příslušným orgánům veřejné moci.
 • jinak příslušná osoba informace z oznámení prošetří (za součinnosti dalších osob) a případně doporučí přijetí nápravných opatření (a to tak, aby nebylo zřejmé, kdo je oznamovatelem). Následně vyrozumí oznamovatele o výsledku prošetření a o opatřeních (do 3 měsíců).
 • příslušná osoba vede elektronickou evidenci údajů z oznámení a uchovává samotná oznámení, a to po dobu nezbytně nutnou (doporučeno 5 let).